Algemene Voorwaarden

Emma’s Tax Law is een handelsnaam van Emma Verschure, een eenmanszaak gevestigd aan de Pietersbergweg 252, 1105 BM Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77010604. Emma’s Tax Law maakt van jouw belastingen een feestje.

Artikel 1 – begrippen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Emma’s Tax Law een overeenkomst sluit of wenst te sluiten tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3 Emma’s Tax Law: de opdrachtnemer. Het bedrijf die de opdracht uitvoert die opdrachtgever heeft verstrekt.

1.4 Overeenkomst van opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever uitgevoerd wil hebben door Emma’s Tax Law op het werkterrein van de belastingadviseur. Onder deze werkzaamheden wordt hoofdzakelijk doch niet uitsluitend verstaan:

  • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard;
  • het verzorgen van fiscale aangiften;
  • het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures;
  • het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen;
  • het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, jaarrapporten en kredietrapportages;
  • het beantwoorden van vragen met betrekking tot inkomstenbelasting, omzetbelasting en/of boekhouding met een vast omlijnd antwoord
  • al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.5 Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Emma’s Tax Law.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Emma’s Tax Law uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden, indien hier schriftelijk een verzoek voor  is ingediend bij Emma’s Tax Law en Emma’s Tax Law deze aanpassing heeft bevestigd aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 Op het moment dat er in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst een beding staat opgenomen wat nietig zou zijn of vernietigd wordt, dan zal de rest van de algemene voorwaarden of de overeenkomst zoveel mogelijk in stand blijven en wordt enkel het betreffende beding vervangen door een beding wat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het oorspronkelijke beding.

2.5 Als de overeenkomst elektronisch (op afstand) wordt gesloten, dan kunnen deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg ter beschikking worden gesteld.

2.6 Emma’s Tax Law mag de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

2.7 De opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere offertes van Emma’s Tax Law en op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Emma’s Tax Law.

2.8 Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd is met de gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Emma’s Tax Law, dan gaat het beding uit de overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2 Emma’s Tax Law is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn 14 dagen geldig.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever de opdracht bevestigt, of als er feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. De bevestiging van de opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Emma’s Tax Law verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 Als de opdracht mondeling is verstrekt, of als de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Emma’s Tax Law op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

4.3 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

4.4 Opdrachtgever gaat met het sluiten van de overeenkomst tevens akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Gegevens en informatie

5.1 Opdrachtgever moet alle door Emma’s Tax Law verlangde gegevens en informatie, en de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Emma’s Tax Law die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht,
a) tijdig,
b) in de door Emma’s Tax Law gewenste vorm, en
c) op de door Emma’s Tax Law gewenste wijze verstrekken.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Emma’s Tax Law verstrekte gegevens en informatie, ook als deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever verklaart hierbij te handelen naar de huidige wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Emma’s Tax Law is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door opdrachtgever aan Emma’s Tax Law zijn verstrekt, noch voor de verstrekking van de gegevens als zodanig aan Emma’s Tax Law. Emma’s Tax Law mag gegevens en informatie die hij van of namens opdrachtgever ontvangt die inhoudelijk strijdig zijn met de privacyregelgeving vernietigen zonder hiervan opdrachtgever te informeren.

5.3 Opdrachtgever moet Emma’s Tax Law informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.4 Emma’s Tax Law heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

5.5 Extra kosten, extra uren en overige schade voor Emma’s Tax Law, ontstaan doordat opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

5.6 Als opdrachtgever hier om vraagt, zal Emma’s Tax Law de originele documenten van opdrachtgever retourneren.  De kosten voor de retourzending komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

6.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Emma’s Tax Law, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

6.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Emma’s Tax Law werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Emma’s Tax Law en derden. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

6.3 Emma’s Tax Law bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

6.4 Emma’s Tax Law heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door Emma’s Tax Law aan te wijzen persoon of derde, als dat naar haar oordeel wenselijk is. Emma’s Tax Law is in dat kader ook gerechtigd de (persoons) gegevens van opdrachtgever die voor deze werkzaamheden relevante zijn aan derde door te geven. De ingeschakelde derde wordt voor wat betreft de wetgeving in de zin van de geldende privacyregelgeving als (sub)verwerker aangemerkt.

6.5 Emma’s Tax Law zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Emma’s Tax Law neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich maar kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

6.6 De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Emma’s Tax Law voortvloeien.

6.7 Opdrachtgever is ermee bekend dat Emma’s Tax Law op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van opdrachtgever en/of cliënt te doen;
b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

6.8 Emma’s Tax Law sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

6.9 Emma’s Tax Law houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Emma’s Tax Law.

6.10 Emma’s Tax Law kan gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen.
Als gevraagd stemt opdrachtgever in met het gebruik door Emma’s Tax Law van een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3:15a BW. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en Emma’s Tax Law door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

6.11 Opdrachtgever en Emma’s Tax Law zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel bij één of ieder van hen voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienet- werk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Emma’s Tax Law daarvan maakt in haar contacten met derden.

6.12 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Emma’s Tax Law geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

6.13 Zowel opdrachtgever als Emma’s Tax Law zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

6.14 De data-uittreksels uit de computersystemen van Emma’s Tax Law zijn bepalend en leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Emma’s Tax Law verzonden elektronische communicatie en (de inhoud van) de door Emma’s Tax Law van of namens opdrachtgever ontvangen elektronische communicatie, een en ander behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

Artikel 7 – Termijnen

7.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn voltooid zijn slechts een indicatie en kunnen door opdrachtgever nooit als fatale termijnen beschouwd worden, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

7.2 Als opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Emma’s Tax Law is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Emma’s Tax Law ter beschikking zijn gesteld.

7.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtgever, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 8 – Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, zo is pakket Compleet en pakket KOR een overeenkomst van één jaar.

8.2 Een Ask Emma abonnement wordt afgenomen voor de duur van minimaal drie (3) maanden, waarna het abonnement stilzwijgend wordt verlengd tot wederopzegging. Daarbij geldt een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.

8.3 Opdrachtgever en Emma’s Tax Law kunnen de overeenkomst van onbepaalde tijd tussentijds ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding moet met een schriftelijke opzegging worden meegedeeld aan de andere partij.

8.4 De overeenkomst van onbepaalde tijd mag door zowel Emma’s Tax Law als door opdrachtgever tussentijds worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of als een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of als de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of als er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

8.5 Emma’s Tax Law behoudt in alle gevallen van tussentijdse ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij Emma’s Tax Law na ontvangst van de betaling aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

8.6 Als tot tussentijdse ontbinding is overgegaan door opdrachtgever, heeft Emma’s Tax Law recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en van additionele kosten die Emma’s Tax Law redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Emma’s Tax Law zijn toe te rekenen.

8.7 Als tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Emma’s Tax Law, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Emma’s Tax Law bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.

8.8 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Emma’s Tax Law extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

8.9 Bij beëindiging van de overeenkomst moet elke partij alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand stellen.

Artikel 9 – Intellectuele vermogensrechten

9.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Emma’s Tax Law bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, waaronder ook adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Emma’s Tax Law, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

9.2 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke getoond worden op de website of social mediakanalen van Emma’s Tax Law, berusten uitsluitend bij Emma’s Tax Law.Het is niet opdrachtgever niet toegestaan om zonder vooraf gekregen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Emma’s Taks Law de producten van de geest, of de vastlegging daarvan, op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in artikel 9.4. In het geval Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, heeft Emma’s Tax Law het recht haar schade te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1 Emma’s Tax Law moet de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Emma’s Tax Law een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Emma’s Tax Law van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens verkregen resultaten.

10.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Emma’s Tax Law, voor zover Emma’s Tax Law dat voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

10.3 Emma’s Tax Law is, als zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

10.4 Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever, zonder dat opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan Emma’s Tax law, de inhoud van adviezen, opinies of andere stukken van Emma’s Tax Law openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Indien het rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit is het wel toegestaan, bijvoorbeeld ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Emma’s Tax Law, of op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of als de opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

10.5 Emma’s Tax Law mag de naam van opdrachtgever en in hoofdlijnen de verrichte werkzaamheden kenbaar maken aan (commerciële) relaties van Emma’s Tax Law ter indicatie van de ervaring van Emma’s Tax Law.

10.6 Emma’s Tax Law mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten gebruiken voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.

10.7 In uitzondering op de vorige leden mag Emma’s Tax Law de van opdrachtgever verkregen informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie werd verkregen.

Artikel 11 – Privacy

11.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Emma’s Tax Law van toepassing. Deze privacyverklaring is te raadplegen via de website https://emmastaxlaw.nl. Emma’s Tax Law zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden als omschreven in de privacyverklaring.

11.2 In het geval Emma’s Tax Law bij de uitvoering van de opdracht handelt als verwerker van persoonsgegevens voor opdrachtgever, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn de verwerkersvoorwaarden uit dit artikel van toepassing. In de meeste gevallen zal Emma’s Tax Law echter de rol van verwerkingsverantwoordelijke hebben.

11.3 Verwerkersvoorwaarden:

11.3.1 Emma’s Tax Law zal bij de verwerking alle zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan geldende privacywetgeving, waaronder begrepen de AVG.

11.4 Doel, aard en onderwerp van de verwerking

11.4.1 Emma’s Tax Law verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die Emma’s Tax Law met opdrachtgever heeft gesloten. De persoonsgegevens mogen alleen voor andere doeleinden worden verwerkt, als opdrachtgever hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. De persoonsgegevens die Emma’s Tax Law vooropdrachtgever verwerkt, worden door Emma’s Tax Law niet voor eigen doeleinden gebruikt.

11.4.2 Opdrachtgever vraagt Emma’s Tax Law om hulp bij de boekhouding en belastingaangiften. Om deze hulp te bieden, kan het voorkomen dat Emma’s Tax Law persoonsgegevens verwerkt voor opdrachtgever.

11.5 Soort persoonsgegevens en categorieën

11.5.1 De persoonsgegevens die door Emma’s Tax Law verwerkt worden, zijn persoonsgegevens van opdrachtgever en/of dienst klanten. Het gaat om de         volgende persoonsgegevens:
         – NAW-gegevens;
         – Geboortedata;
         – Telefoonnummer;
         – E-mailadres;
         – Bankrekeningnummer;
         – Burgerlijke staat;
         – Financiële gegevens;
         – Burger Service Nummer (BSN).

11.6 Inschakelen van derden (subverwerkers)

11.6.1 Emma’s Tax Law kan bij het verwerken van persoonsgegevens zogenoemde subverwerkers Hierbij kan gedacht worden aan accountants of andere belastingadviseurs. Opdrachtgever geeft hier, door het verstrekken van de opdracht, toestemming voor.

11.6.2 Emma’s Tax Law draagt er zorg voor dat de door haar ingeschakelde derden vertrouwelijkheid in acht nemen    en zich aan eenzelfde beveiligingsniveau houden ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Ingeschakelde derden hebben daarom altijd een                 geheimhoudingsverklaring ondertekend. Op verzoek van opdrachtgever zal Emma’s Tax Law inzage verschaffen in de geheimhoudingsverklaring die Emma’s Tax Law door deze derden heeft laten ondertekenen.

11.7 Beveiliging van persoonsgegevens

11.7.1 Emma’s Tax Law zal passende en adequate maatregelen nemen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies, verwijdering of onbevoegde inzage. Dit doet Emma’s Tax Law onder andere door het gebruik van sterke wachtwoorden en een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL). Emma’s Tax Law kan niet garanderen dat de getroffen beveiligingsmaatregelen onder alle     omstandigheden doeltreffend zijn.  

11.7.2 In het geval van een beveiligingsincident (datalek), zal Emma’s Tax Law, hiervan, zonder onnodige vertraging, melding maken bij opdrachtgever en alle gegevens aan opdrachtgever verstrekken die zij op grond van de AVG verplicht is te verstrekken. Ook zal Emma’s Tax Law de gevolgen van het datalek zo snel mogelijk ongedaan proberen te maken. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te beoordelen of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit het geval is,  deze melding te maken.

11.8 Rechten van betrokkenen

11.8.1 Emma’s Tax Law zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG. Emma’s Tax Law zal opdrachtgever zo snel mogelijk in kennis stellen van een klacht, een verzoek, een vraag of een bevel welke, in verband met de verwerking van persoonsgegevens, door een betrokkene wordt ingediend bij Emma’s Tax Law.

11.8.2 Emma’s Tax Law zal niet zelf op deze verzoeken reageren, behalve als opdrachtgever hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

11.9 Audits

11.9.1 Opdrachtgever heeft het recht toe te (laten) zien op de naleving van de door Emma’s Tax Law genomen beveiligingsmaatregelen.

11.9.2 Emma’s Tax Law zal dan ook meewerken aan audits waarmee opdrachtgever kan controleren of Emma’s Tax Law zich houdt aan haar verplichtingen die gelden op grond van de AVG.

11.9.3 De kosten voor audits en controles worden gedragen door opdrachtgever.

11.10 Verwerkingsregister

11.10.1 Emma’s Tax Law zal een register bijhouden van de persoonsgegevens die voor opdrachtgever worden           

11.11 Duur en einde van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door Emma’s Tax Law eindigt op het moment dat opdrachtgever geen gebruik meer maakt van de diensten van Emma’s Tax       

11.11.1 Na beëindiging van de verwerking, zal Emma’s Tax Law alle gegevens en eventuele kopieën, verwijderen of, op    verzoek, terugbezorgen aan opdrachtgever. Dit geldt niet voor gegevens die Emma’s Tax Law op grond van wetgeving verplicht moet bewaren.

11.12 Aansprakelijkheid

11.12.1 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor boetes en/dwangsommen die door de Autoriteit Persoonsgegevens worden opgelegd omdat vast is komen te staan dat de andere partij zich niet houdt aan de geldende privacywetgeving. Daarnaast vrijwaren partijen elkaar voor aanspraken van betrokkenen.

Artikel 12 – Honorarium

12.1 Opdrachtgever is aan Emma’s Tax Law een honorarium en vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Emma’s Tax Law gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Het honorarium van Emma’s Tax Law is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

12.2 Emma’s Tax Law heeft het recht een voorschot te vragen aan opdrachtgever.

12.3 Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen wijziging ondergaan, is Emma’s Tax Law gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

12.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 13 – Betaling

13.1 Opdrachtgever dient de betaling van de factuur te voldoen in euro’s zonder aftrek, korting of verrekening. Het factuurbedrag dient over te worden gemaakt naar het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer en dient binnen veertien dagen na factuurdatum op de aangegeven bankrekening te staan. Indien opdrachtgever een bezwaar heeft tegen de hoogte van de factuur is er geen opschorting van de betalingsverplichting.

13.2 Ask Emma dient maandelijks te worden betaald. De eerste factuur wordt direct bij ingang van het abonnement verzonden en daarna wordt de factuur op of rond iedere eerste van de nieuwe maand verzonden.

13.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, of een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Emma’s Tax Law gerechtigd vanaf dat moment wettelijke rente en kosten in rekening te brengen.

13.4 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375,-.

13.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

13.6 Emma’s Tax Law behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Emma’s Tax Law aanleiding geeft – van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen. Emma’s Tax Law heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten.

13.7 Emma’s Tax Law heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Mogelijke vertragingen, niet behaalde deadlines en/of schade ten gevolge van het te laat doen van aangiftes als gevolg van niet tijdige betaling kunnen niet aan Emma’s Tax Law worden toegerekend, ook niet indien de betaling wel binnen de overeengekomen 14 dagen geschiedt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Emma’s Tax Law is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Tot directe schade behoort in ieder geval niet: bedrijfsschade, productverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en kosten die hoe dan ook met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht wel goed zou zijn uitgevoerd.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van Emma’s Tax Law is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekering niet tot uitkering over gaat, als de schade niet wordt gedekt onder de verzekering of indien er geen verzekering is afgesloten, is de aansprakelijkheid van Emma’s Tax Law beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht of bij een looptijd van langer dan zes maanden, tot het factuurbedrag van maximaal zes maanden.

14.3 Emma’s Tax Law is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Emma’s Tax Law is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid zijn toe te verwijten aan opdrachtnemer.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart Emma’s Tax Law voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden. Dit geldt niet voor schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de zijde van Emma’s Tax Law.

Artikel 15 – Vervaltermijn

15.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Emma’s Tax Law in verband met het verrichten van werkzaamheden door Emma’s Tax Law in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1 Als Emma’s Tax Law op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat Emma’s Tax Law in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Emma’s Tax Law noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

16.2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van Emma’s Tax Law aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, of direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

Artikel 17 – Overige bepalingen Ask Emma

17.1 Het abonnement geeft opdrachtgever het recht per maand tien (10) vragen te stellen waarop een vast omlijnd antwoord gegeven kan worden.

17.2 Emma’s Tax Law heeft het recht een door opdrachtgever gestelde vraag te weigeren indien deze vraag kennelijk niet strekt tot het geven van een vast omlijnd antwoord maar tot het geven van een uitgewerkt fiscaal advies. Een dergelijke geweigerde vraag telt niet mee voor het totale aantal vragen.

17.3 Opdrachtgever heeft het recht vragen te stellen met betrekking tot inkomstenbelasting, omzetbelasting of andere boekhoudkundige vragen. Het abonnement heeft geen betrekking op vragen over andere belasting- en/of rechtsgebieden.

17.4 Een abonnement wordt afgenomen voor de duur van minimaal drie (3) maanden, waarna een opzegtermijn van één maand geldt.

17.5 Een afgenomen abonnement heeft een persoonlijk karakter. Het is nadrukkelijk niet toegestaan een abonnement gezamenlijk af te nemen of te delen met derden en/of andere bedrijven, behoudens voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 – Overige bepalingen digitale producten

18.1 In overeenstemming met hetgeen reeds in artikel 9 is bepaald, berusten alle auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom bij Emma’s Tax Law. Het is in geen geval toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Emma’s Tax Law de door Emma’s Tax Law geleverde digitale producten al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te delen met derden. In het geval opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, heeft Emma’s Tax Law het recht haar schade te verhalen op de opdrachtgever.

18.2 Een dergelijke inbreuk op de rechten van Emma’s Tax Law, zoals omschreven in 19.1 wordt gestraft met een boete ter hoogte van driemaal de op dat moment geldende prijs van het product.

Artikel 19 – Rechts- en forumkeuze

19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Emma’s Tax Law is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Emma’s Tax Law voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Emma’s Tax Law gevestigd is.

19.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen opdrachtgever en Emma’s Tax Law kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 20 – Wijzigingen

Versie september  2021

20.1 Emma’s Tax Law is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Winkelwagen